محمد سالاری به نامه فرمانداری تهران در خصوص ممانعت از تخریب کامل طبقه اخر پاساژ علاء الدین اعتراض کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در اعتراض به نامه فرمانداری تهران در ارتباط با عدم تخریب پاساژ علاء الدین اظهار داشت: متاسفانه فرمانداری تهران بجای حمایت از شورا و قوه قضاییه در تخریب هرچه سریعتر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.

وی افزود: این در حالیست که تخلفات پاساژ علاءالدین و بویژه اضافه کردن طبقه آخر آنهم در مرکز شهر در کمیسیون ماده صد و قوه قضاییه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع آوری کلیه دیوارکشی ها و تیغه بندی ها اقدام نموده و هیچکس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته دیگر تمام شده است و نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده بان های شهری و رسانه ها منتظر اجرای قانون هستند ، نگرانی درستی نیست.

سالاری در پایان تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است .