محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه احیای بافت فرسوده و ناپایدار شهر تهران نیاز به یک عزم ملی و همکاری همه جانبه سازمان های متولی در این امر نیاز دارد، گفت: به عبارتی با بسیج کردن امکانات و توانمندی های موجود در دولت، شهرداری، شورای شهر تهران، انجمن های مردم نهاد می توان بافت فرسوده را از عامل تهدید به یک فرصت تبدیل کرد.

 

وی با اشاره به آمار جمعیت 15 درصدی شهروندان که در بافت های فرسوده و ناپایدار شهر تهران ساکن هستند، افزود: وجود بافت های فرسوده در کلانشهری همچون تهران که پیشانی نظام محسوب می شود باعث شده تا خدمات رسانی در تمامی حوزه های شهری از یک سو و از سوی دیگر امداد رسانی در مواقع بروز حادثه و بحران سخت و مشکل باشد. این مساله باعث شده تا بافت های فرسوده و ناپایدار شهر تهران به یک عامل تهدید کننده جان و سلامت شهروندان تبدیل شود.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه یکی از دغدغه های شورای شهر تهران احیای بافت های فرسوده در تهران به ویژه در مناطق جنوبی شهر است که در این زمینه سازمان نوسازی شهر تهران و شورای شهر ورود جدی و تاثیرگذاری را داشته اند.

 

سالاری با بیان اینکه سیاست های تشویقی شهرداری تهران در اعطای رایگان پروانه ساخت به تنهایی برای ترغیب مردم به احیای خانه های فرسوده آنها کافی نیست، یادآور شد: مطابق قانون دولت نیز به عنوان متولی اصلی بافت فرسوده وظایفی را دارد که باید اجرایی شود.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین بر لزوم تعامل جدی میان دولت، مدیریت شهری و سایر ارگان ها و نهادهای مرتبط تاکید کرد و بیان کرد: امضائ تفاهم نامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران می تواند نه تنها باعث اجرای دقیق تمامی قوانین موجود در نوسازی بافت فرسوده در تهران شود، بلکه سایر سازمان های مسئول نیز ملزم به اجرای وظایف خود خواهند شد.