16 آذر مظهر بی بدیل استکبارستیزی و استقلال طلبی دانشجویانی است که پیشرفت و توسعه کشور را بر مبنای عدالت فراگیر به عنوان یک دغدغه آرمانخواهانه، نه تنها در کلام بلکه تا پای جان دنبال می کنند.

گرامیداشت روز دانشجو باید علاوه بر تبلور مطالبه گری ها به عرصه ای برای واکاوی و آسیب شناسی عملکرد جنبش های دانشجویی و چرایی محدود شدن گستره فعالیت آنها تبدیل شود.

روز دانشجو گرامی باد