محمد سالاری از ریاست شورا درخواست کرد با تشکیل جلسه ای فوری نسبت به تعیین تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک اقدام شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی روز سه شنبه شورا  با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی  از اینکه در فرآیند درخواست گواهیهای صدور پروانه و عدم خلاف و پایانکار موازی کاری جدی بین دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران و معاونت های شهرسازی مناطق 22 گانه وجود دارد  ناراضی اند گفت :در دوره های گذشته شورا به هنگامی که مصوبه واگذاری ارائه خدمات  شهرسازی و معماری در مناطق 22 گانه به دفاتر خدمات الکترونیک تصویب شد قرار بر این بود تا در فرآیند رسیدگی به درخواستهای مردمی تسهیل گری شده و از مجموعه مشکلات حوزه شهرسازی مناطق کاسته شود و با رویکرد برونسپاری وظایف تصدی گری در این حوزه همانند سایر حوزه ها شاهد عدم مراجعه شهروندان تهرانی  به شهرداری ها باشیم و با ایجاد فضای رقابتی در بین دفاتر شاهد افزایش تسهیلات و کاستن از بوروکراسی شدید ارائه خدمات در این حوزه باشیم.

وی اضافه کرد :در راستای برونسپاری وظایف تصدی گری در بسیاری از حوزه ها، نظیر دفاتر اسناد رسمی، پلیس+10، برونسپاری صدور گذرنامه و نظایر آن شاهد کاهش بروکراسی ها و رضایتمندی مردم نسبت به گذشته هستیم ولی با توجه به اینکه در حوزه شهرسازی مناطق این برونسپاری ناقص انجام شده است نه تنها رضایت مندی وجود ندارد بلکه به مشکلات مردم افزوده است.

سالاری در ادامه با اشاره به اینکه با تعامل کمیسیون شهرسازی و معماری و معاونت شهرسازی شهرداری تهران فرآیند صدور پروانه در آینده نزدیک کوتاه شده و دومرحله ای خواهد شد از ریاست شورا درخواست کرد با تشکیل جلسه ای فوری نسبت به تعیین تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک اقدام شود.

 رئیس کمسیون شهرسازی و معماری در ادامه گفت: قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک برونسپاری کامل و از سوی دیگر شاهد رقابتی شدن فضای ارائه خدمات در بخش خصوصی  باشیم این در  حالی است که  نه برونسپاری بصورت کامل صورت پذیرفته و نه فضا، رقابتی شده  و لذا می بایست ضمن برونسپاری کامل، نسبت به بازشدن فضای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک جدید در چهارچوب قوانین و مقررات و با افزایش جایگاه نظارتی و انضباطی اقدام گردد.