محمد سالاری گفت : بعد از پایان گزارش های شهرداری در خصوص طرح انضباط اجتماعی می بایست جلسه ای با حضور دکتر قالیباف و معاونین ایشان تشکیل شود و یک سند برای ما بیاورند چراکه اگر سندی وجود نداشته باشد ما چگونه باید موضوعات را رصد و راستی آزمایی کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران دردویست و سومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به گزارش های ارائه شده از سوی معاونین شهردار تهران در خصوص طرح ارتقاء کیفیت زندگی در منطقه 12 اظهار داشت: اینکه شهرداری به احصاء و شناسایی مشکلات منطقه 12 پرداخته و برنامه های عملیاتی خوبی بویژه در حوزه مرمت بافت تاریخی و حذف زوائد بصری ارائه کرده و به گزارش آن در صحن شورای می پردازد جای تقدیر دارد اما یک اشکال کلی در روند ارائه این گزارش ها و جمع بندی آن وجود دارد.

وی ادامه داد: چند جلسه ازشورای شهرتهران به ارائه این گزارش ها اختصاص داده شد اما خروجی این جلسات چه شد؟یعنی یک سند جامعی که مبتنی بر شناخت تمامی مشکلات در کلیه حوزه ها و ماموریت های مدیریت شهری اعم از چشم انداز، ماموریت ، راهبرد و پروژه ارائه نشده است. البته ارتقاء کیفیت زندگی در منطقه 12 و بازگشت حیات اجتماعی به این منطقه خود چشم اندازی برای این طرح است ،حال باید دید چه راهبردهایی برای آن تعیین شده است . راهبردهایی که توسط معاونین اعلام شده است از یک انسجام و مدل پذیرفته شده تبعیت نمی کند که نهایتا منتج به احکام و در ذیل آن طرح و پروژه باشد و در نتیجه ما بدانیم آنچه در حوزه های مختلف بیان شده چگونه قرار است اجرا شود.

سالاری افزود: به نظر من بعد از پایان گزارش های شهرداری ، یک جلسه با حضور دکتر قالیباف و معاونین ایشان تشکیل شود و یک سند برای ما بیاورند چراکه اگر سندی وجود نداشته باشد ما چگونه باید موضوعات را رصد و راستی آزمایی کنیم.ضمن اینکه تمامی اقدامات و برنامه ها باید بصورت منسجم انجام پذیرد و یک مشاور مادر نیز در این روند حضور داشته باشد.