محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری نسبت به دریافت علی الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی در شهرداری های منلطق انتقاد کرد و گفت: براساس ضوابط طرح تفصیلی قرار بود تمامی فرایندهای صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و میزان سطح اشغال، میزان بارگذاری و طبقات، بصورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذینفعان و هم برای دستگاه های نظارتی مشخص باشد.