محمد سالاری بر لزوم توجه به اسناد فرادست در تهیه و تدوین سیاست های کلی برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران تاکید کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح “الزام شهرداری تهران به تهیه و تدوین سیاست های کلی برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران و ارائه آن به شورای شهر” گفت: بررسی این طرح باید قطعا توسط شورای چهارم انجام شود چراکه این شورا در جریان تدوین برنامه دوم نیز بوده است و می داند چه حوزه هایی در تحقق برنامه مشکل دارند.

وی ادامه داد: اما برنامه 5 ساله دوم و سوم، برنامه های عملیاتی هستند و ذیل طرح های جامع و تفصیلی و طرح های موضعی و موضوعی و همچنین سند چشم انداز قرار دارند، اگر ما براساس رویکرد ها و سیاست های کنونی کمیسیون ها، شهرداری را مکلف کنیم که برنامه سوم را ارائه دهد،اسناد فرادست نادیده گرفته می شود.

سالاری با اشاره به لزوم تحقق راهبرد های 17 گانه طرح جامع افزود: ما باید در راستای تحقق برنامه حرکت کنیم تا این برنامه ها وارد پروژه ها شوند که در نهایت خروجی آن تحقق طرح جامع و تفصیلی باشد.

وی در پایان تاکید کرد: در این طرح باید قید شود که این برنامه ذیل اسناد فرادستی که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب کرده و برای شورا لازم الاجراست، قرار دارد تا به آن لطمه وارد نشود و از آن منحرف نشویم.البته می بایست ما بعنوان پارلمان شهری حوزه هایی را که فکر می کنیم به لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی در آن دچار مشکل هستیم بیشتر مد نظر بگیریم.