رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار صدور بیانیه و حضور اعضای شورای شهر تهران در صحن مجلس به منظور اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد.

محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: این موضوع یکی از دغدغه های جدی نهاد شوراهای شهر و روستای کشور است و این تصمیم مجلس نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت شهری و حکمرانی محلی، مردم سالاری، دموکراسی و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها خواهد بود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بر شکل گیری مدیریت یکپارچه و هماهنگ کشور تاکید شده و بر اساس آن تمام تصدی گری ها و تولی گری ها حوزه شهر باید به شهرداری ها و شوراها برونسپاری شود، این تصمیم دولت هم در ارائه لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و هم تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مغایرت جدی با قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و لایحه درآمدهای پایدار دارد.

سالاری در پایان پیشنهاد داد: نیاز است شورای شهر یک بیانیه اعتراضی جدی در این خصوص صادر کنند و حتی اعضای شورای شهر برای اعتراض به این تصمیم در صحن مجلس حضور پیدا کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار صدور بیانیه و حضور اعضای شورای شهر تهران در صحن مجلس به منظور اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد.