رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بر فعال شدن خانه های بانوان در محلات در کنار خانه های سلامت و سراهای محله تاکید کرد.

 

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در یکصدو هشتادو ششمین جلسه شورای شهر تهران در در بررسی لایحه ” برنامه جامع آموزش ، توانمند سازی و سازماندهی بانوان شهر تهران” در واکنش به سخنان برخی اعضا مبنی بر حذف کلمه توانمند سازی گفت: باتوجه به نقطه نظرات همکاران و بحث هایی که مطرح شد ، توانمند سازی در اینجا به مفهوم موضوعات آموزشی می باشد و هر شخص نیاز به توانمند سازی و آموزش در حوزه های مختلف به منظور توانمند تر شدن دارد.

 

وی با اشاره به جدولی که نقاط ضعف و قوت را قید کرده ، ادامه داد: در جای جای این جدول قید شده تمامی برنامه ریزی ها در سطح محلات می باشد که صحیح هم است و ما دنبال این نباشیم که ساختارها و سازمان های جدید ایجاد کنیم که موجب موازی کاری شود و مرزبندی جدید ایجاد نکنیم که هزینه های جدید ایجاد شود.

 

سالاری افزود : بنظر من این توانمند سازی که در این لایحه قید شده جنسش توانمند سازی خانواده هاست ، بعنوان مثال بحث محیط زیست یا پسماند و…متعلق به همه خانواده است و صرفا مربوط به بانوان نیست و این دید که توانمند سازی در اینجا بمعنای توانبخش نیست که منظور ضعف بانوان باشد.

 

 

 

این عضو شورا در پایان بر فعال شدن خانه های بانوان در محلات در کنار خانه های سلامت و سراهای محله تاکید کرد.