رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا  گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب لایحه “برنامه راهبردی ، توسعه ، مقاوم سازی ، تجهیز و احداث مساجد و اماکن مذهبی مبتنی بر معماری ایرانی اسلامی ” بر ضرورت ضابطه مندی طراحی مساجد تاکید کردند.

در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا بررسی لایحه “برنامه راهبردی ، توسعه ، مقاوم سازی ، تجهیز و احداث مساجد و امامن مذهبی مبتنی بر معماری ایرانی اسلامی ” در دستور جلسه قرار گرفت .

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا در توضیح این لایحه گفت : این لایحه مبین این است که شهرداری می بایست بر طراحی اماکن عمومی نظیر مساجد نظارت داشته باشد تا این طراحی ها بر اساس معماری ایرانی اسلامی صورت گیرد. منظور این لایحه به هیچ وجه این نیست که شهرداری خود مسجد بسازد بلکه تنها بر طراحی و معماری آن بر طبق ضوابط نظارت می کند.

سالاری در تشریح اهداف و راهبرد های این لایحه افزود: ترویج و گسترش فرهنگ متعالی اسلام با ایجاد و توسعه مساجد به عنوان پایگاه های توحیدی ، نماد سازی مساجد به منظور بازنمود هویت دینی در کالبد شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ، تحکیم و تقویت هویت محله ای در محلات با رویکرد هویت بخشی مساجد و اماکن مذهبی ، ساماندهی و توسعه مساجد شهر تهران با تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی از جمله اهداف این لایحه می باشد.

رییس کمیسیون شهر سازی و معمازری همچنین افزود: ارائه مبانی طراحی و توسعه و ساماندهی معمای مساجد مبتنی بر هویت اسلامی – ایرانی ،توجه به پایداری و زیبایی و استحکام ، مرکزیت و دسترسی آسان به مساجد با جانمایی صحیح ، آسیب شناسی وضعیت کنونی مساجد و ارائه راهکار جهت دستیابی به بازنمود هویت دینی و معماری اسلامی –ایرانی در کالبد شهر تهران ، نظارت عالیه به کیفیت طراحی و احداث مساجد مطابق با اصول معماری ایرانی و اسلامی و موازین شرعی ، ترویج فرهنگ ساخت مساجد ارزان با استنفاده از مصالح بروز و فناوری های نوین نیز از جمله راهبرد های این لایحه بوده است.

در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با درج اصلاحاتی و با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید .