محمد سالاری گفت : متاسفانه ساختار شهرداری تهران و نحوه تخصیص و نحوه پشتیبانی و نظارت بر تحقق ماموریت ها ، احکام و برنامه ها مطابق با برنامه های عملیاتی نبوده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در جریان بررسی یک فوریت طرح برنامه پنج ساله سوم اظهارداشت:با توجه آغاز برگزاری نشست های تخصصی در مرکز مطالعات و معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران ورود شورا و کمیسیون های تخصصی با موضوع پایش برنامه 5 ساله دوم و نحوه تدوین برنامه 5 ساله سوم را ضروری وی دانم.

سالاری افزود: من با این موضوع که ما بعنوان شورای شهر تهران به نحوه برنامه نویسی ،برنامه 5 ساله سوم ورود پیدا کنیم موافقم اما باید توجه داشت که ما هنوز در نیمه برنامه 5 ساله دوم قرار داریم و اینکه ما طرحی یک فوریتی مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه 5 ساله سوم را تصویب کنیم ، نه موضوعیت دارد نه سابقه تاریخی ، بنابراین به نظر من باید این طرح را به الزام شهرداری تهران به بررسی و مطالعات در مورد پایش نحوه ارائه برنامه 5 ساله سوم تغییر دهیم.

وی ادامه داد: ما اولین برنامه 5 ساله عملیاتی شهرداری تهران یعنی برنامه5 ساله دوم را در سال اول دوره چهارم شورا تصویب کردیم و اکنون دو سال و نیم از آن گذشته اما از آنجایی که اساسا برنامه عملیاتی در ساختار و سیستم شهرداری تهران و پارلمان شهری تاکنون وجود نداشته است لذا سازو کارهای لازم برای نحوه نظارت و پشتیبانی و بررسی میزان تحقق احکام برنامه 5 ساله عملیاتی وجود نداشته است و نگرانی های جدی در حوزه ماموریت های 6 گانه مدیریت شهری از جمله ماموریت های شهرسازی و معماری وجود دارد، که اکنون در شهرداری تهران به چه مرحله ای از برنامه 5 ساله دوم رسیده ایم.من پیشنهاد می کنم طرحی را ارائه دهیم که شهرداری تهران را به ارائه نحوه مدل برنامه ریزی برنامه 5 ساله سوم ملزم کند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برنامه 5 ساله دوم یک برنامه ماموریت محور است گفت: احکام برنامه ها وحتی پروژه ها در برنامه 5 ساله دوم مشخص است بنابراین باید تخصیص اعتبار به مثابه پروژه ها و احکام برنامه ها تعریف شود اما واقعیت اینست که در ساختار شهرداری تهران نحوه تخصیص و نحوه پشتیبانی مطابق با برنامه عملیاتی نبوده است لذا من فکر می کنم اصلا شاید شورای شهر تهران به این نتیجه برسد که دیگر برنامه عملیاتی ارائه ندهد چراکه باید در ارتباط با میزان تحقق برنامه 5 ساله عملیاتی شناخت و آسیب شناسی و پایش لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به حوزه ماموریت های شهر سازی و معماری ادامه داد : متاسفانه بسیاری از آنچه که شهرداری تهران در این حوزه انجام داده است منطبق با مفاد برنامه 5 ساله دوم نبوده و تخصیصات بودجه نیز منطبق با احکام برنامه 5 ساله دوم عملیاتی تحقق پیدا نکرده است.

سالاری در پایان تاکید کرد : اساسا برنامه 5 ساله وقتی عملیاتی می شود که یک معاونت پشتیبانی و ناظری که اشراف بر تمام معاونت هایی که ماموریتهای 6 گانه را انجام می دهند وجود داشته باشد که با قدرت لازم بتواند معاونتها را ملزم به اجرای احکام برنامه کند اما چنین ساختاری هنوز ایجاد نشده است .لذا ما باید ابتدا شهرداری را ملزم به ارائه یک پایش و آسیب شناسی از برنامه 5 ساله دوم و همچنین اعلام میزان تحقق احکام و برنامه های آن نماییم.