سخنرانی در نشست تخصصی “آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی در شهرداری تهران”