جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برای تشكيل ستاد هماهنگي كميسيون‌هاي ماده صد شهرداری برگزار شد.

در راستاي تحقق مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساماندهی فعالیت کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران، کمیسیون شهرسازی و معماری طی جلسه ای با حضور نمایندگان شورای شهر در کمیسیون‌های ماده صدو مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد به بررسی موضوع تشكيل ستاد هماهنگي كميسيون‌هاي ماده صد شهرداری پرداخت.

اعضای این ستاد متشکل از نماینده دادگستری استان، نماینده وزارت کشور، نماینده شهرداری و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر می‌باشند.

با فعالیت این ستاد در دوره پنجم شورا، مديريت منسجم و هماهنگ و سازمان‌دهي وظايف کمیسیون‌ها، ارتقاء ضمانت اجرايي و تقویت ميزان عملياتي شدن آراي صادره توسط كميسيون‌هاي ماده صد و وحدت رویه در عملکرد کمیسیونها محقق خواهد شد.