محمد سالاری در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورا با اشاره به دستور رییس جمهور در خصوص بررسی تقاضای اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مضمون کاهش اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور گفت: بعد از اینکه رییس شورای شهر تهران نامه ای را به همراه تذکراعضای شورای شهرتهران در خصوص کاهش اختیارات نهاد شوراها برای رییس جمهور ارسال کردند، آقای روحانی ذیل آن نامه خطاب به وزرای کشور، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز نتیجه این بررسی از سوی وزرای کشور، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است و انتظار ما به عنوان شورای شهر تهران از دولت و وزراء، اینست که رویکرد خود را در تضعیف نهاد شوراها وکاهش اختیارات آنان را دنبال نکرده و نسبت به تعدیل لایحه تقدیمی به مجلس اقدام کنند.