حضور در بیست و هفتمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی شهر تهران در منطقه 20

جلسه با معاونت فنی و عمرانی شهرداری و شهرداران مناطق 4 و 8 در خصوص بررسی طرح تقاطع های غیرهمسطح با اتوبان شهید باقری