جلسه بررسی  بررسی لایحه ” متمم بودجه سال 98 شهرداری تهران” و لایحه” تعییین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال 99 “

جلسه  بررسی طرح ” الزام شهرداری به ارائه لایحه طراحی توده ساختمان های مسکونی بر اساس پاکت حجمی” و بررسی سند توسعه محلات و 1000 پروژه محلی مناطق کم برخوردار شهر تهران و همچنین  بررسی طرح” الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران”

جلسه بررسی مشکلات اجرایی طرح موضعی کن با مدیران شهرداری و نمایندگان اهالی کن

جلسه بررسی تعدادی از پرونده های تشخیص باغات