رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران گفت: درآمد ناشی از فروش املاک و اراضی و تراکم فروشی پیش خور شده وطبیعی است مسئولان فعلی نتوانند همانند گذشته به افتتاح پروژه های عمرانی بپردازند.

 به گزارش مهر، محمد سالاری با بیان اینکه مجموعه گسترده چالش ها فراروی شهردارتهران قرار دارد، افزود: اداره پایتخت با وجودانبوه مسایل و مشکلات مسیر دشواری را پیشروی ایشان گذاشته است.

 وی تاکید کرد: ظرفیت تهران برای اجرای پروژه های جدید عمرانی به اتمام رسیده است. درآمد ناشی از فروش املاک و اراضی و تراکم فروشی پیش خور شده است و طبیعی است مسئولان فعلی نتوانند همانند گذشته به افتتاح پروژه های عمرانی بپردازند.

 رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: مطالبات شهروندان به حوزه های سخت افزاری خلاصه نمی شود و مردم توقعندارند شهر به کارگاه عمرانی تبدیل شود. مطالبه افکار عمومی افزایش کیفیت زندگیو ارتقای شرایط زیست شهری است.

 سالاری با بیان اینکه به نظر من نجفی در ارایه گزارش ۱۰۰ روزه خیلی ملاحظه مدیریت شهری گذشته را کرد، گفت: من با این عنوان که شهردار کنونی تخلفات شهردار قبلی را افشا کرده باشد، موافق نیستم. نجفی سعی کرد، واقعیت ها را به صورت کلی ارایه دهد.