در گوشه و كنار بافت هاي فرسوده تهران، بناهاي تاريخي اي واقع شده كه حضور آنها نوسازي املاك فرسوده را با محدوديت هايي مواجه كرده است. مجلس نيز طرحي آماده كرده كه طي آن شرايط نوسازي املاك فرسوده با تأكيد بر صيانت از بافت تاريخي تسهيل شود؛ طرحي كه خلأ قانوني در موردش احساس م يشد كه البته هنوز فرصت مطرح شدن در صحن علني را نيافته است. جعفر قادري نماينده مجلس و طراح اصلي اين طرح، محمد سالاري رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهرتهران و مهدي معمارزاده كارشناس ميراث فرهنگي، نوسازي اين املاك را با نگاهي به متن اوليه اين طرح مورد بررسي قرار دادند.تأكيد بر رفع نواقص و مشكلات طرح تفصيلي، فراهم شدن مديريت يكپارچه شهري و توجه به زيرساخ تهاي مورد نياز براي دميدن حيات دوباره در باف تهاي فرسوده مواردي بود كه كارشناسان، تحقق آن را پي شنياز براجراي چنين طر حهايي دانستند.