محمد سالاری در خصوص اجرای ایده تغییر کاربری خانه های خالی از مسکونی به اداری که در شهرداری تهران مطرح شده است گفت: اجرای این ایده راهکار مناسبی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی در پایتخت و همچنین حل مشکل تعداد بالای متقاضی برای کاربری اداری نیست و ارائه واجرای چنین پیشنهادی از سوی شهرداری به عنوان یک راهکار برای حل مشکل خانه‌های خالی اساسا با مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی به عنوان اسناد فرادست شهری پایتخت منافات دارد.

 وی ادامه داد: میزان و حجم بارگذاری کاربری‌های مختلف در پهنه های مختلف شهر تهران در زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مشخص شده است، مشاور طرح تفصیلی در زمان تهیه این طرح، میزان کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری وسبز را در پهنه‌های مختلف شهری احصا و شناسایی کرده است و براساس آن ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران مشخص شده است.

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: بنابراین این راهکار که به دلیل آنکه در یک مقطع زمانی مشخص ساخت وساز در حوزه بارگذاری مسکونی افزایش پیدا کرده اکنون اقدام به تغییر کاربری آنها کنیم نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند و فقط می‌تواند به درآمدزایی شهرداری کمک کند.

 وی تصریح کرد: رشد خانه‌های خالی نتیجه اجرای سیاست‌های نادرست توسعه شهری در دوره‌های گذشته بود که به دنبال تصمیم‌گیری‌های دولت، شهرداری، کمیسیون ماده پنج و… ایجاد شده است.