محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران، محمد علیخانی، رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و محمود میرلوحی از کمیسیون بودجه شورای شهر تهران امروز جلسه ای را با حضور سازمان بازرسی شهرداری و شهردار منطقه 22 برگزار کردند تا پروژه ایران مال را مورد بررسی قرار دهند.