لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران در جلسه مشترک سه کمیسیون شهرسازی و معماری، سلامت و محیط زیست و عمران وحمل ونقل شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا این لایحه به تصویب کمیسیون ها رسید.