محمد سالاری گفت : با توجه به این که شوراها در اصل در دولت اصلاحات ایجاد و انتخابات منتسب به آن نیز در همان دولت برای نخستین بار عملیاتی و برگزار شد و با توجه به دیدگاه جریان سیاسی اصلاح طلب نسبت به مقوله مردم سالاری و با تاکید بر ظرفیت و پتانسیل بالای این نهاد در جهت تحقق مطالبات مردمی و حکومت داری مبتنی بر نظر مردم، اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر و روستا را بهترین مسیر تحقق مولفه های دموکراتیک موردنظر خود می دانند.

قائم مقام دبیرکل حزب همبستگی با اشاره به اینکه اعضای شوراهای شهر و روستا در مقیاس محلی و منطقه ای توسط مردمی که دارای بهترین شناخت نسبت به نامزدهای این نهاد مهم اجرایی شهر هستند، انتخاب می شوند اظهارداشت: با توجه به سیاست های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی ، شوراهای شهر و روستا بهترین تشکل های حرفه ای و مردمی هستند که زمینه چابک سازی دولت مرکزی را فراهم می سازند.بنابراین اصلاح طلبان نه برای انتخابات ریاست جمهوری بلکه بنا بر اعتقاد و باوری که نسبت به تحقق مردم سالاری دینی دارند، تمامی ظرفیت های خود را برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به کار گرفته و بر حرکت در مدار و چارچوب های قانونی اصرار خواهند داشت.

وی ادامه داد: شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان درحال برنامه ریزی برای ورود به انتخابات سال آتی است و در پی ایجاد همان سازوکاری است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی دنبال و تجربه شد.اصلاح طلبان به منظور آمادگی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به دنبال انسجام بخشی جدی و موثری هستند. چراکه تکلیف برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روشن است و هم اصلاح طلبان و هم اعتدال گرایان حمایت از دکتر روحانی را در دستور کار خود قرار داده اند، اما در خصوص سازوکار انتخاباتی اصلاح طلبان برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا باید گفت که آیین نامه های مربوط به نحوه اداره جلسات این جریان سیاسی با تاکید بر خرد جمعی و بر طبق اساس نامه شوراها به تصویب رسیده است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به تشکیل 4 کارگروه اصلی بر اساس آیین نامه های مزبور ادامه داد: هیات رئیسه 3 کارگروه تعیین و نهایی شده است. کارگروه اول مربوط به امور استان ها است و مسائل مربوط به آن را پردازش خواهد کرد. دومین کارگروه در خصوص اصل مهم تعامل و رایزنی شکل گرفته است؛ که تعامل با تمام احزاب و تشکل ها حتی احزاب جریان سیاسی رقیب، نخبگان اصلاح طلبی و همچنین مسئولان برگزاری انتخابات همچون شورای نگهبان را در دستورکار خود قرار داده است.

سالاری افزود :سومین کارگروه مربوط به برنامه ریزی و سیاست گذاری است و کارگروه چهارم با رویکرد آینده پژوهی و تبیین خط مشی اساسی و بلند مدت جریان اصلاحات شکل گرفته است. آن چه در کارگروه چهارم به عنوان خط مشی جریان اصلاحات بررسی می شود، همانا اصول اساسی نظام است و در کارگروه چهارم هنوز اعضا به صورت نهایی تعیین و انتخاب نشده اند، اما برنامه ریزی های بسیار خوبی برای نحوه عمل در شهر تهران وسایر استان ها تدوین شده است. همچنین فراخوان های متعددی به منظور جذب نخبگان و احزاب سراسر کشور برای عضویت در کارگروه های موردنظر اصلاح طلبان تهیه شده است که در آن ها همواره بر تصمیم گیر بر اساس خرد جمعی تاکید شده است.