رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به محدودیت ایجاد شده برای اعضا شورا جهت نظارت بر مسائل مالی شهرداری تهران اعتراض کرد.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ محمد سالاری – رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری یکصدو بیست و هفتمین جلسه شورا در قالب تذکری به محدود کردن دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سامانه طرح تفصیلی شهر تهران و پرتال شهرداری تهران اعتراض کرد و گفت: با تذکر اسماعیل دوستی، مبنی بر نظارت به مسائل مالی شهرداری تهران در زمان محمد پورزرندی معاون وقت مالی و اداری شهرداری تهران دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سایت های مورد نظر ایجاد شد در حالی که امروز دسترسی اعضا و کارشناسان شورای شهر به این سایتها و پرتال محدود شده است.

 

وی عملکرد معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران را قابل بررسی دانست و خواستار حضور وی در صحن شورای شهر برای پاسخگویی در این خصوص شد.