محمد سالاری گفت: واگذاری برخی وظایف دولت به استانداری ها در راستای کوچک سازی دولت به منظور تقویت حوزه نظارتی انجام شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تشکر از هیأت دولت در واگذاری بخشی از وظایف خود در حوزه های مختلف به استانداری ها ، این تصمیم دولت را در راستای کوچک سازی دولت به منظور تقویت حوزه نظارتی دانست و گفت: این اقدام موجب تسهیل گری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سراسر کشور خواهد شد و به این ترتیب مسئولین استانی با فراغ بال بیشتر و در فرصت زمانی کمتری می توانند در مورد مجموعه چالش ها و مشکلات استانها و رفع دغدغه های مردم موفق تر باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران این تصمیم درست دولت را الگویی برای مسئولین سازمانها و نهادهای نیمه دولتی و عمومی از جمله شهرداری های سراسر کشور بویژه شهرداری تهران دانست و اضافه کرد :در حالیکه شاهد گسترش تمرکز زدائی در تصمیم گیری های دولت هستیم متاسفانه در مدیریت های شهری و شهرداری تهران رویکرد تمرکزگرایی اتخاذ می گردد.

محمدسالاری تأکید کرد : شهرداری تهران نیز بعنوان شهرداری پایتخت می بایست همانند دولت به واگذاری اختیارات ستاد مرکزی شهرداری تهران به معاونت ها و شهرداران مناطق و مدیران سازمانها و شرکتها اقدام نماید تا روند تصمیم گیری ها تسهیل شود و از آنطرف بیشترین تمرکز خود را به افزایش وظیفه نظارتی خود در کنار نهاد شورای اسلامی شهر تهران معطوف نماید.

محمد سالاری ادامه داد: این رویکرد دولت در اصل در راستای تحقق برنامه های 5 ساله و سند چشم انداز کشور بوده و با این تصمیم فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها به جای از بالا به پایین به رویکرد از پایین به بالا و روند واقع بینانه تغییر می کند.