رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر ، درباره دستور جديد شهردار تهران مبني برممنوعيت صدور هولوگرام در گفت و گو با همشهري گفت: بخشنامه  آقاي نجفي به عنوان شهردار تهران واكنش بسيار جدي نسبت به فرآيند صدور هولوگرام ها و اقداماتي  بود که شهرداری توسط كارگزاري ها در دوره گذشته به منظور کسب درآمد بیشتر بدون برنامه ریزی و تبعیت از الگو و دستورالعمل های خاص کنترل شده انجام مي دادند.

وي افزود: شخصا بارها درشوراي شهر چهارم دراين باره تذكرداده و از هیات رئیسه خواستار شدم تا با تشكيل كميته اي به شيوه كارسازي هولوگرام ها درمناطق رسيدگي  و انجام آنرا ساماندهی کنند، كه متاسفانه نه تنها اين كميته تشكيل نشد بلکه آسيب شناسي هم درمورد آن صورت نگرفت.

 تا اين كه آقاي نجفي به ناچار براي پايان دادن به اين شيوه غلط و ابهامات جدي آن دستور به توقف آن دادند.

سالاري در ادامه خواستار ارزيابي رويه حاكم بر سازمان املاك شهرداري و مناطق 22گانه آن شد و گفت: بهرحال بخش قابل توجهي از بودجه شهرداري غيرنقدي است و بعضا ذي نفعان و متوليان ساخت وسازو پيمانكاران در فرايند و گردش مالي و بده بستان هايي كه با شهرداري تهران دارند ازاين منابع اعتباري غير نقدي درقالب تهاتر و واگذاري يا هولوگرام استفاده مي كردند.

به گفته اين عضو شوراي شهر،  شهرداري درگذشته براي تسهيل گري در انجام امور مبادلات منابع غير نقدي، كارگزاراني را درمناطق 22گانه تعيين مي كرد اين ها اشخاص حقيقي و حقوقي بودند كه منابع اعتباري نقدي داشتند اگر  ارباب رجوعي يا ذي نفعي به شهرداري منطقه مراجعه مي كرد تا عوارض بپردازد آن كارگزار منابع نقد شهرداري را از طرف ذي نفع تامين و خودش درمواجهه با ارباب رجوع به صورت غير نقدي ملك و آپارتمان دريافت مي كرد.

وي با اشاره به اين كه  شهرداري هاي مناطق در سال‌هاي اخيردو نوع بودجه نقد و غير نقد تعريف كرده بودند گفت: بودجه نقد بودجه اي بود كه مردم درقبال پرداخت عوارض ساختماني و… به حساب خزانه شهرداري نقدي واريز مي كردند ولي بودجه غيرنقد اين گونه بود كه مناطق براي اين كه اين بودجه را دراختيار خود نگهدارند و به حساب خزانه نريزند پروژه هايي را تعريف و به كارگزاران معرفي مي كردند تا ازاين طريق پول به شهرداري منطقه برگردانده شود.

درحالي كه از نظر سالاري روش صحیح اين است كه اين پول به حساب خزانه واريز مي شد گفت: دراين ماجرا درصدي هم سهم كارگزاري مي‌شد روشي كه زمينه ساز فساد بود چون معرفي افراد به عنوان كارگزار به نوعي تبديل به رانت شده بود.

وي براي روشن تر شدن موضوع گفت: در سال‌هاي اخير شاهد افزايش مطالبات گسترده پيمانكاران از شهرداري بوديم از طرف ديگر بعضا درهنگام بازگشايي يكسري از معابر و اتوبان ها املاك تعدادي ازشهروندان بر سر راه اين طرح ها قرار مي گرفت كه  شهرداري به جاي اين كه ما به ازاي قيمت اين گونه املاك پول بدهد هولوگرام مي داد كه سند ضمانتي بود و كساني كه اين هولوگرام ها را در اختيار داشتند مي توانستند اين اسناد را به افرادی واگذار كنند كه در مناطق 22 گانه درخواست صدور پروانه داشتند.

اما اشكال كار ازنظر رييس كميسيون معماري و شهرسازي اين است كه هيچ آمار دقيقي از اين كه به چه ميزان وبا چه مبالغي هولوگرام صادر شده و يا اين كه اساسا شهر تا چند سال جلوتر پيش فروش شده وجود ندارد درحالي كه با اين بخشنامه قرارست كميته‌اي تشكيل شود تا همه اين ها احصاء شود.

سالاري درعين حال كارگزاري و صدور هولوگرام را كاملا زيرسئوال نبرد وتنها به نبود رويه ثابت دراين كار انتقاد كرد و گفت: بايد يك رويه ثابت به صورت دستورالعمل و بخشنامه صادر شود تا ذي نفعان ومتوليان ساخت وساز ارباب رجوع و كاركنان به صورت شفاف به آن عمل كنند ومعرفي افراد به عنوان كارگزار به صورت سليقه اي يا رانتي نباشد درواقع ما به دنبال سالم سازي فضا و بازنگري در رويه هاي فعلي هستيم تا بدانيم وضعيت عملكرد كارگزاران چگونه است.

 

 

منبع: همشهری