بازدید از شهر آفتاب و بازار تجارت جهانی آن  به منظور بررسی مشکلات این مجموعه منطقه 19

 

بازدید از بافت فرسوده شهرک پیکان شهر منطقه 22 به منظور بررسی طرح بازآفرینی شهری آن

 

بازدید از مجموعه شهرک مروارید شهر منطقه 22 و بررسی مشکلات زیرساختی و خدماتی