شوراي شهر تهران متشكل از كميسيون‌ها و كميته‌هايي است که درتعامل بايكديگر سعي دارند ظرف چهارسال پيش رو اولويت‌هاي خود را تعيين كرده و پيش ببرند. ملاك عمل ما مجموعه‌اي از تكاليف اسناد فرادست شامل طرح جامع و تفصيلي و برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداري است و ما در يك سال و نيم باقيمانده تا انتهای برنامه مكلف به اجراي آن هستيم.

از طرف ديگر شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان در جريان انتخابات شوراها برنامه جامعي را برای مدیریت شهری تهران ارايه داد كه باتوجه به آن مردم ترغيب به راي دادن شدند. همچنین برنامه‌هاي آقاي نجفي كه به عنوان شهردار تهران برگزيده شدند درچارچوب همين راهبردها و سياست‌ها بود بنابراين اولويت‌هاي كميسيون معماري و شهرسازي از اولويت هاي شهرداري و شوراي شهر جدا نيست.

جمع‌بندي اين است كه كميسيون‌هاي شورا و در كل شوراي شهر تهران مكلف‌اند كه اولويت‌هايشان پیگیری تحقق و اجراي مجموعه اسناد فرادست مصوب برای توسعه شهر تهران به همراه تحقق مصوبات شوراهای دوره‌های قبل باشد اما از آنجايي كه طي يك دوره چهار ساله نمي‌توان همه آنچه که به عنوان برنامه ارايه می‌دهیم را به سرانجام برسانيم لذا كميسيون‌ها از ابتدا بايستي اولويت‌هاي مديريت شهري را از بين اين برنامه‌ها تدوين كرده تا اینکه مجموعه مديريت شهري به اولويت‌هاي واحد برسند.

اما درمورد اولويت‌هاي اختصاصي كميسيون معماري و شهرسازي قطعا نظارت موثر بر اجرای تكاليف شهرسازي طرح‌هاي جامع و تفصيلي در سطح مناطق 22 گانه، نظارت برعملكرد معاونت شهرسازي و معماری و تصمیمات شوراهاي معماري و توافقات مناطق، فرآيند صدور آراي كميسيون‌هاي ماده 100 و اجراي آراء صادره از سوي اين كميسيون‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود.

همچنين به دنبال ايجاد تعامل و ارتباط گسترده با تشكل‌هاي حرفه‌اي مثل سازمان نظام مهندسي‌، دانشكده‌هاي معماري وشهرسازي، انجمن‌هاي شهرسازان و معماران و بخش خصوصي هستيم زيرا اعتقاد راسخ به ارتباط تنگاتنگ با انجمن‌هاي حرفه‌اي معماري در قالب برگزاری سلسله جلسات تخصصي، همايش و سمینارها و جشنواره‌ها داريم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي عظيم اين بخش در تصميم‌سازي‌های مدیریت شهری بهره‌مند شويم.

از ديگر اولويت‌هاي كميسيون معماري و شهرسازي شوراي پنجم تسریع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر است و اميدواريم دراين دوره با تعامل مناسبي كه بين مديريت شهري، دولت و مجلس وجود دارد بتوانيم تسهيلات بيشتري دركنار بسته‌هاي تشويقي موجود نظير بخشودگي‌هاي عوارض دست پيدا كرده و شاهد اتفاقات خوبي درحوزه نوسازي بافت‌ها فرسوده باشيم.

يكي ديگر از اولويت‌هاي ما بازنگري در قانون برج باغ‌ها به منظور حفاظت از باغات باقي مانده شهرتهران، ساماندهي سيما و منظر شهري، توسعه پياده‌راه‌ها و خاتمه دادن به محوريت استفاده از خودرو در شهر، صيانت از بناهاي تاريخي و ميراثي، توسعه عرصه‌هاي عمومي و تفرجگاهي است. قدر مسلم ارتقاء جايگاه شهر تهران در مقياس ملي، منطقه و جهاني درصورتي ميسر است كه بتوانيم هرچه بيشتر عرصه‌هاي باز وعمومي ايجاد و فضاي آرامش و آسایش مردم را تامين كنيم كه اين هم در راستاي همان سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه شهردار تهران به شوراي پنجم ارايه كردند.

 

منبع : همشهری