محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر ديروز به عنوان يكي از مخالفين برگزاري انتخابات شوراياري ها در ٨ اسفند ماه از لزوم به تعويق افتادن زمان اين انتخابات سخن گفت و پيشنهاد تشكيل كميته هيات نظارت شورا را مطرح كرد. وي در گفت وگو با «اعتماد» از دلايل مخالفت هاي خود و احتمال به تعويق افتادن زمان برگزاري اين انتخابات مي گويد.

شما ديروز به عنوان يكي از مخالفين برگزاري انتخابات در ٨ اسفند در شورا سخن گفتيد. اما در هيچ كجا دلايل اين مخالفت ها عنوان نشده بود. چرا شما با اين جديت با اين تاريخ مخالف هستيد.

من و ساير مخالفين: با ماهيت برگزاري انتخابات مشكلي نداريم و اتفاقا بر برگزاري آن تاكيد هم داريم چرا كه براساس بند ٧ و ٨ ماده ٧١ قانون شوراها، ايجاد انجمن هاي محلي از جمله شوراياري ها را جزو وظايف ذاتي شوراي اسلامي شهراست. از سويي فرمانداري و وزارت كشور با استناد به اينكه درقانون اساسي اشاره اي به بحث انتخابات شوراياري ها نشده است با برگزاري آن از سوي شوراي شهر مخالفند. اما اين دلايل به نظر من توجيه پذيرنيست، چرا كه علاوه برنص صريح قانون شوراها، طرح انتخابات چهارمين دوره شوراياري هاي كه چند ماه قبل از سوي شورا به فرمانداري ارسال شده بود با وجود مخالفت فرمانداري از طريق شوراي حل اختلاف به تاييد نهايي رسيد. بنابراين هرگونه مخالفتي در اين زمينه مبناي كارشناسي نخواهد داشت.

 

اما اينها دليلي براي مخالفت شما با زمان برگزاري انتخابات نيست.

دليل اصلي من كم بودن زمان براي بررسي صلاحيت كانديداهاست. چرا كه بررسي صلاحيت ٢٠ تا ٢٥ هزار كانديدايي كه پيش بيني مي شود در اين دوره ثبت نام كنند، كاري نيست كه دراين مهلت محدود و فاصله زماني باقي مانده تا ٨ اسفند ماه ميسر باشد.

 

ولي به نظر مي رسد احتمال به تعويق افتادن زمان انتخابات منتفي باشد.

چرا منتفي؟ به دليل اينكه تعداد زيادي از اعضا خواستار اين به تعويق افتادن بودند، اعلام نظر دراين خصوص به برگزاري جلسه مشترك هيات نظارت با ستاد هماهنگي شوراياري ها بستگي دارد. هيات نظارتي متشكل از ٩ نفر از اعضاي شوراي شهر كه ديروز مامور به بررسي فرآيند انتخابات و حواشي و ابهامات پيرامون آن شدند.

 

زمزمه هايي شنيده مي شود مبني براينكه با توجه به مخالفت فرمانداري و وزارت كشور با برگزاري انتخابات شوراياري از سوي شورا و شهرداري، احتمال متوقف شدن كل اين انتخابات وجود دارد. شما اين مساله را تا چه حد جدي مي دانيد ؟

تنها دليلي كه اين نهادها مي توانند براي جلوگيري از برگزاري انتخابات به آن استناد كنند دغدغه مسائل امنيتي درروند برگزاري انتخابات است. در غير اين صورت هر دليل ديگري غيرقانوني است. ما معتقديم كه نهاد شورا يك نهاد اجتماعي است و نه نهادي سياسي. و چنانچه هر سازماني و ارگاني بخواهد جلوي اين انتخابات را بگيرد، غيرقانوني بوده و شورا زير بار آن نمي رود و حتما انتخابات را برگزار

مي كند. گرچه با توجه به شاخصه هاي دولت تدبير و اميد چنين اتفاقي بعيد به نظر مي رسد.

 

پس شما موافق برگزاري انتخابات شوراياري ها هستيد.

بله. صددرصد. درحال حاضر تمام اعضاي شورا بر برگزاري انتخابات شوراياري ها اتفاق نظر دارند و به همين دليل اين انتخابات بايد تحت هر شرايطي برگزارشود چرا كه شوراياري ها يكي از مهم ترين بازوهاي شوراي شهر و مديريت شهري هستند و مي توانند به عنوان خط مقدم ارتباط با شهروندان، نقشي كليدي را در انجام وظايف تعريف شده شورا ايفا كنند.