در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی ومعماری شورا و معاونین شهرسازی ومعماری وزارت راه وشهرسازی وشهرداری تهران طرفین توافق کردند در آینده نزدیک سند نهایی موافقتنامه تشکیل نهاد مطالعات وپایش طرح های توسعه شهری تهران توسط وزیر راه و شهرسازی؛ رئیس شورای شهر و شهردار تهران طی جلسه مشترک امضا شود.