رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تغییر نام میدان فلکه اول و سوم تهران پارس انتقاد کرد.

محمد سالاری در ابتدای جلسه سیصد و سی و چهارم شورای اسلامی شهر تهران با اعتراض به تغییر نام فلکه اول و سوم تهران پارس گفت: اسم های پیشنهاد شده برای میادین اول و سوم تهرانپارس از سوی کمیته نامگذاری اسامی مورد احترام و از باورهای دینی همه ما است و بهتر است امکانی بهتر و در خور شان این اسامی برای آنها در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی شهروندان تهرانی و مردم سراسرکشور دهه های مختلف با اسامی فلکه اول تا چهارم تهرانپارس مانوس شده اند تغییر این اسامی به هیچ عنوان مصلحت نیست.از زمان طرح این نام ها ساکنین این مناطق طومارهای اعتراض خود را به دفتر چند عضو شورا ارسال کرده اند.

گفتنی است در جلسه گذشته نام میادین اول و سوم تهرانپارس به سجادیه و قمربنی هاشم تغییر نام یافته است.