محمد سالاری گفت: برخی برندها در حوزه طراحی معماری ‌و نما، فضای معماری وطراحی را از معماران و طراحان واقعی شهری ربوده اند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نخستین همایش فصلی اعضای کمیته های نما با بیان اینکه نما و هویت شهر، در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود است، اظهار داشت: ما در این دوره مدیریت شهری توانستیم قانون طراحی و اجرای نماهای شهری را به تصویب شورای شهر و به تایید کمیته تطبیق فرمانداری برسانیم، اکنون ما در آغاز راه هستیم و تا نهادینه شدن تمام اهداف این حوزه، راه بسیار طولانی در پیش داریم.

سالاری خطاب یه دست اندرکاران برگزاری همایش گفت: پیشنهاد می کنم که در این نشست ها و همایش ها سایر ذینفعان نیز حضور داشته باشند، حضور اعضای کمیته های نما در این همایش و نشست های گذشته، مبتنی بر آرمان ها و مسئولیت پذیری اجتماعی آن ها است، اما مهم اینست که ما بتوانیم این نگاه را در سطح جامعه شهری تسری دهیم، حضور ذینفعان ازجمله طراحان و معماران و حتی متولیان ساخت و ساز در این همایش ها ضرورتی انکار ناپذیر است، ضمن اینکه امیدواریم وعده همکارانمان در معاونت شهرسازی و معماری مبنی بر برگزاری جشنواره نماها و معماران و طراحان برتر بزودی محقق شود.

وی ادامه داد: اینکه در چنین نشست ها و جلساتی به تبیین مبانی نظری و ضرورت توجه به موضوع نما و هویت شهر صرفا در جمع خودمان بپردازیم خوب است اما کافی نیست و این رسالت مهم باید به عموم جامعه شهری تسری پیدا کند. واقعیت اینست که شهر امروز ما، تجلی باور عینی مردم آن است و این وضعیت حاصل باورها، باید ها و نبایدهای جامعه است که در تمام نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و سپس کالبد و نمای شهر تجلی پیدا کرده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: وجود فراز و فرودها و اختلافات طبقاتی در شهر، ناشی از سوداگری ها و توجه صرف به منافع شخصی و خصوصی و نادیده گرفتن حقوق عمومی است که در کالبد شهر نمایان شده است.

سالاری با بیان اینکه شاید ضرورت داشته باشد پس از نهادینه شدن این مهم در فرهنگ عمومی مردم حتی از کمیته های نما نیز عبور کنیم، گفت: متاسفانه هنوز هم در تعداد اندکی از شهرداری های مناطق، شهرداران از تخلفات در حوزه نما خرسند می شوند، چراکه می توانند در قبال آن تخلف، عوارض دریافت کنند و از این فرصت برای درآمدزایی بهره می برند. امیدواریم بتوانیم فضای عمومی جامعه را به سمتی ببریم تا با تحقق نظارت همگانی در حوزه نما وهویت شهر اثر گذار باشیم.

سالاری با اشاره به اینکه هنوز هم تصمیم گیری ها در برخی کمیته های نما مبتنی بر سلایق شخصی است، گفت: متاسفانه هنوز اعضای کمیته های نما به یک اجماع در فرایندهای تصمیم گیری نرسیده اند و اختلاف نظرات جدی با هم دارند، این مساله آسیب جدی به شهر وارد می کند و نارضایتی ذینفعان را بدنبال دارد. اگر ما می خواهیم موفق شویم، خروجی تصمیم گیری های کمیته های نما باید هم برای ذینفع و هم برای شهر، ما به ازا داشته باشد، البته که منافع عمومی شهر در اولویت قرار دارد اما نباید به منافع ذینفع بی توجهی شود.

وی ادامه داد: امروز در شهر های ما بعضا برندها، در حوزه طراحی معماری ‌و نما ، فضای معماری وطراحی را از معماران و طراحان واقعی شهری ربوده اند و به همین دلیل بسیاری از نماها و معماری ما منبعث از سوداگری های برخی اشخاص برند و ‌براساس ایجاد منفعت جویی صرف شکل می گیرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بخش پایانی سخنان خود به برخی از دستاوردهای این کمیسیون طی دوسال شورای پنجم اشاره کرد و گفت: امروز کمیسیون شهرسازی دستاوردهای ملموسی برای ارائه دارد، ما توانستیم رویکردهای توجه به ماموریت های شهرسازی و معماری را تغییر دهیم و با همکاری شهرداری تهران، شهرفروشی را محدود کنیم، در پی تغییر رویکرد شوراهای معماری مناطق اکنون تصمیم گیری های متخلفانه در این شوراها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در راستای توجه به مفاد طرح های جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح های توسعه شهری توانستیم نهاد پایش و راهبری طرح های توسعه شهری را احیا کنیم. مصوبه برج باغ را با همکاری کلیت شورا لغو کردیم، با حضور و کنشگری در شورای عالی شهرسازی و معماری و همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران توانستیم برای اولین بار طرح های موضعی کن و فرحزاد را به تصویب شورای عالی برسانیم. با پیگیری کمیته معماری و طرح های شهری در حوزه پلازاهای های شهری و عرصه های عمومی اتفاقات ارزشمندی رقم زده شد. در حوزه مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهر نیز اقدامات خوبی انجام شده است که امیدواریم به شرایط بهتری نیز برسیم و این موارد تنها گوشه کوچکی از دستاوردها و اقدامات ما بود. ماموریت های شهرسازی و معماری به سرمایه زیادی نیاز ندارد و همین تغییر رویکردها و منابع در آمدی کم نیز برای تحقق این ماموریت های مهم کافی است.