گالری - تعیین تکلیف صدور پروانه ساختمانی پلاسکو و بررسی حقوق مکتسبه مربوط به ساختمان قبلی در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران