گالری - بازدید نظارتی محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به همراه حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران از پروژه در حال احداث بوستان خانواده واقع در محله جوانمرد قصاب منطقه ۲۰