گالری - اولویت های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سال سوم دوره پنجم، مورد بررسی اعضا و کارشناسان این کمیسیون قرار گرفت.