گالری - اهمال شهرداری و ملاحظه کاری رییس نهاد موجب شد