گالری - بررسی طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در جلسه امروز کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران