گالری - دومین همایش شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با رابطین استان ها و شوراهای استانی