سالاری خواستار حضور شورایاران برای ارائه گزارش در جلسات شورای شهر شد