تالیفات


زیست شبانه و سرزندگی شهری با تاکید بر شهر تهران

به‌منظور دستیابی به زیست شبانه‌ای موفق هر شهری باید اصول جهانی مدیریت زیست شبانه را با توجه به اقتضائات اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود بومی‌سازی کند.