پژوهش ها و مقالات تخصصی


رتبه‌بندي موانع استقرار مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران با رويكرد تصميم‌گيري چند معياره (MADM)

رتبه‌بندي موانع استقرار مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران با رويكرد تصميم‌گيري چند معياره (MADM)