عملکرد


جلسه محمد سالاری با مدیران شهری و شورایاران منطقه 11

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی جلسه ای با مدیران شهری و شورایاران منطقه 11 به بررسی چالش ها و مشکلات این منطقه پرداخت.

مصاحبه های محمد سالاری با رسانه در نیمه دوم دی ماه 98

مصاحبه های محمد سالاری با رسانه در نیمه دوم دی ماه 98

حضور محمد سالاری در نشست ها و جلسات تخصصی- دی ماه 98

حضور محمد سالاری در نشست ها و جلسات تخصصی- دی ماه 98

سخنرانی های محمد سالاری در همایش ها و سمینارها- نیمه دوم دی ماه 98

سخنرانی های محمد سالاری در همایش ها و سمینارها- نیمه دوم دی ماه 98

حضور محمد سالاری در مراسم ها - نیمه دوم دی ماه 98

حضور محمد سالاری در مراسم ها - نیمه دوم دی ماه 98

جلسات بررسی چالش ها و مشکلات محلات شهر تهران - نیمه دوم دی ماه 98

جلسات بررسی چالش ها و مشکلات محلات شهر تهران - نیمه دوم دی ماه 98

بازدید های میدانی محمد سالاری از مناطق، محلات، طرح ها و پروژه های شهری در نیمه دوم دی ماه 98

بازدید های میدانی محمد سالاری از مناطق، محلات، طرح ها و پروژه های شهری در نیمه دوم دی ماه 98

جلسات کمیسیون شهرسازی و معماری در نیمه دوم دی ماه 98

کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نیمه دوم دی ماه 98، چهار جلسه به منظور بررسی طرح ها و لوایح و موضوعات تخصصی این کمیسیون برگزار کرد.

کارنامه یک دوره فعالیت محمد سالاری در شورای چهارم

کارنامه یک دوره فعالیت محمد سالاری در شورای چهارم شهر تهران

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل چهارم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل چهارم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل سوم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل سوم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل دوم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل دوم

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل اول

عملکرد محمد سالاری در شورای چهارم - فصل اول