فعالیت های فرهنگی و اجتماعی


عیادت محمد سالاری از استاد حمید سبزواری

محمد سالاری ، عضو سبزواری شورای اسلامی شهر تهران با حضور در بیمارستان از شاعر پیشکسوت انقلاب استاد«حمید سبزواری» عیادت کرد.

برپایی نمایشگاه نشریات محلی فرصت خوبی برای شناسایی ظرفیت های استانی است

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رسانه بعنوان رکن مهم دموکراسی علاوه بر کارکرد ملی و کشوری باید در سطح محلی هم نمود و بازتاب در خوری داشته باشد، گفت: شاخص کاربرد نشریه در هر استان ، شهر و شهرستان ملاک مناسبی برای ارزیابی توسعه یافتگی یا عدم توسعه است .

کنگره سربداران گامی بلند در راستای ارج نهادن به مفاخر تاریخ خراسان است

عضو شورای اسلامی شهر تهران، توجه به تاریخ و مفاخر ملی کشور را امری مهم در راستای تقویت غنای فرهنگی ایران دانست و گفت: باید به مناسبت هایی همچون سالروز قیام سربداران که از مقاطع درخشان تاریخ خراسان است، توجه بیشتری داشته باشیم.

جهش مد‌یریتی زنان ، الزامات و راهکارها

محمد سالاری - نقش پر رنگ زنان د‌ر انتخابات مجلس شورای اسلامی و موفقیت نسبی آنان د‌ر راهیابی به پارلمان یک بار د‌یگر اهمیت حضور این قشر د‌ر عرصه های مختلف مد‌یریتی جامعه را به خوبی اثبات کرد‌.بر آورد‌های موجود‌ نشان می د‌هد‌ میزان مشارکت زنان د‌ر د‌همین د‌وره انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهیابی آنان به مجلس، بیش از د‌وره های گذشته است این موفقیت بیش از هر چیز از تکاپوی احزاب و تشکل های سیاسی د‌ر ارائه فهرست‌های د‌ربرگیرند‌ه نام زنان و همچنین تغییر نگاه سنتی به حضور زنان د‌ر عرصه های سیاسی و اجتماعی ناشی می شود‌.